VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Horní huť s.r.o., provozovatele  Automoto Musea Lučany, se sídlem Lučany nad Nisou 568, 468 71, IČ 28670337, DIČ CZ28670337(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.automoto-museum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem prodeje jsou vstupenky do musea různých kategorií (dále jen „zboží“). Zboží je možno zakoupit na místě nebo prostřednictvím internetovém obchodu prodejce. Všechny ceny v e-shopu AUTOMOTO MUSEUM LUČANY jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednává-li kupující zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě, odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, odeslání odsouhlasení a odeslání objednávky.

Pro objednání zboží elektronicky vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Po připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího, obdrží kupující zboží v elektronické podobě na email, který uvedl v objednávce.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ DODACÍ PODMÍNKY

Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese Lučany n.N. 568, 468 71

  • platební kartou

Při nákupu na místě obdrží kupující vybrané zboží ihned ve fyzické podobě.

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu, obdrží kupující zboží na jím uvedený email v objednávce po úhradě zboží.

Náklady na doručení jsou v obou případech nulové.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá ji kupujícímu:

  • při osobním odběru

  • odešle ji kupujícímu na jím určenou emailovou adresu společně s objednaným zbožím

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Prodávající je povinen přijmout reklamaci a vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující bere na vědomí, že z důvodu dle ustanovení. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, v platném znění, nelze od nákupu e-vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určitém období.

E-vstupenku nelze vykoupit zpět ani vyměnit. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení e-vstupenky nebude e-vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@automoto-museum.cz O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace, nebude-li se kupujícím sjednán jiný termín vyřízení.